Sociální podnikáníSociální podnikání

Cíle a cílové skupiny:

Hlavním cílem našeho nově vznikajícího sociálního podniku je vytvoření samostatně fungujícího subjektu s ekonomickou nezávislostí, poskytující zaměstnání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se zejména o osoby se zdravotním hendikepem, osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby starší 50 let. Uvedené osoby tvoří významné procento dlouhodobě nezaměstnaných a je tedy žádoucí vytvořit odpovídající pracovní místa zohledňující všechny uvedené aspekty snižující možnost pracovního zařazení.

Cílovou skupinou znevýhodněných osob na trhu práce jsou zejména:

 • Osoby se zdravotním postižením, včetně mentálních
 • Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • Příslušníci etnických menšin, včetně osob odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální službu za úplatu
 • Osoby závislé a ohrožené závislostmi
 • Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin
 • Osoby po (ve) výkonu trestu
 • Nezaměstnané osoby starší 50 let
 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané

Vlastní stanovené úkoly:

 • Náš sociální podnik si dává za úkol osoby z uvedených cílových skupin dlouhodobě zaměstnávat a začleňovat je do sociálního systémupravidelnou mzdou za odvedenou práci.
 • Všem zaměstnaným osobám bude dána možnost podílet se přímo na fungování sociálního podniku, jeho rozvoje, směřování k nezávislé prosperitě a naplňování společensky prospěšných cílů. Každý zaměstnanec bude mít možnost svým hlasem na pravidelných poradách vyjádřit svůj názor nebo připomínku k zaměření sociálního podniku, na vylepšování a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb.
 • Vedení sociálního podniku bude povinováno všechny připomínky a názory zhodnotit a následně o výsledku informovat všechny zaměstnance písemnou formou. Výše uvedeným bude tvořen užší vztah zaměstnaných osob k samotnému sociálnímu podniku a tedy i k odpovědnějšímu výkonům činností poskytovaných odběratelům.
 • Každému zaměstnanci ze znevýhodněných skupin, bude poskytována podpora jak materiální, tak mentorská managementem sociálního podniku svým specifickým přístupem ke každému zaměstnanci.

Sociální podnik bude zejména:

 • Svým zaměstnancům umožňovat zvyšování odbornosti sjednáváním, kurzů, školení a studia tak, aby bylo možné se ucházet i o práce vyžadující vyšší stupeň kvalifikace a tím bude možné rozšíření portfolia nabízených služeb sociálního podniku, nebo i v širším uplatnění na trhu práce.
 • Upřednostňovat potřeby místní komunity a místní poptávky po službách v regionu hlavního města Prahy, jednotlivých městských částí a soukromých subjektů. Zaměstnávání znevýhodněných osob z výše uvedeného regionu bude v rozsahu minimálně 50 % zaměstnanců. Při dodržování tohoto principu budou dodržovány pravidla hospodářské soutěže a nediskriminace v pracovněprávních vztazích.
 • Aktivně komunikovat a navazovat spolupráci s místní samosprávou a dalšími organizacemi s podobnými společensky prospěšnými cíli.
 • Náplň práce, školení a zvyšování kvalifikace vždy zaměřovat na konkrétního zaměstnance tak, aby přesně odpovídal jeho schopnostem a nebyly na něho činěny neodpovídající pracovní nároky
 • Případný zisk z podnikání bude 56% reinvestován do vlastního rozvoje a naplňování vlastních společensky prospěšných cílů.
 • informovat všechny zaměstnanci sociálního podniku o průběhu hospodaření a bude jim dávat možnost vyjádřit se k plánovaným investicím, využití finančních prostředků a návrhu rozpočtu na další ekonomické období.
 • Řídit se směrnicí, obsahující zásady environmentálně šetrného podnikání, která specifikuje využívání recyklovaných spotřebních materiálů a hmot, přísného třídění odpadů a snižování ekologické zátěže životního prostředí při podnikatelských aktivitách.

ZAMĚŘENÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Sociální podnik bude poskytovat služby zajištěné svými zaměstnanci a za tyto služby bude účtovat konkurenceschopné sazby, které se přizpůsobují každé konkrétní zakázce. Z hlediska směřování podnikatelských aktivit sociálního podniku je jasné, že podíl tržeb z prodeje služeb jednotlivým subjektům bude činit více jak 70 % z celkových výnosů sociálního podniku.

Plánovaná oblast působení

 • Sociální podnik bude zaměřen na poskytování služeb údržby zeleně, úklidových služeb, personálního a technického zajištění veřejně prospěšných akcí pro magistrát hlavního města Prahy, samosprávné městské celky, firemní a soukromé subjekty v regionu hlavního města Prahy.
 • Poskytování všech služeb je nastaveno tak, aby na sebe práce kontinuálně navazovaly a nedocházelo ke snižování objemu prací s ohledem na sezónní služby a jednotlivá roční období.
 • Pracovníci údržby zeleně v měsících vegetačního klidu, budou provádět případný úklid sněhu, nebo strojové úklidy vnitřních společných prostor.
 • Naopak v letních měsících, kdy je frekvence úklidu vnitřních prostor snižována, pracovníci zajišťují údržbu veřejné zeleně, kdy je zvýšená vegetační aktivita. Za pomoci profesionálních technických prostředků bude postupně rozšiřováno portfolio nabízených služeb o hloubkové tlakové čištění zámkových dlažeb chodníků a veřejných prostranství, odvoz a manipulace s odpady, úklidy administrativních budov.
 • Dlouhodobé aktivity managementu sociálního podniku v poskytování všech výše uvedených služeb jsou zárukou vytvoření samostatně fungujícího subjektu, který uspěje na trhu práce a zhodnotí veškeré vložené dotační prostředky v nejvyšší možné míře s ohledem na své společensky prospěšné cíle.

EU

Prague